Koncepcja NDT-Bobath w świetle ICF

Koncepcja NDT-Bobath w świetle ICF

Koncepcja NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment Bobath) jest neurorozwojową metodą leczenia usprawniającego niemowląt i dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowym. Oparta jest na założeniach metody Bobathów i zmodyfikowana dla zastosowania u niemowląt i dzieci przez dr Elsbeth Koenig i fizjoterapeutkę Mary Quinton.

Za jej podstawowe i niepodważalne walory uważa się zachowanie fizjologicznego rozkładu dnia dziecka oraz właściwego poziomu relacji matka-dziecko, a także stymulację i normalizację rozwoju ruchowego bez zakłócania pozostałych podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, a więc potrzeby miłości i bezpieczeństwa. Ponadto może być ona łatwo włączona w zabiegi pielęgnacyjne (noszenie, przewijanie, karmienie, ubieranie, rozbieranie, zabawa) i codzienną opiekę nad dzieckiem.

Istotą koncepcji było i jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka/pacjenta z zaburzeniami funkcji ruchowych wynikających z uszkodzenia OUN (ośrodkowego układu nerwowego) z uwzględnieniem: jego osobowości, zdolności poznawczych oraz barier środowiskowych wpływających na możliwość uczestnictwa w codziennym życiu. Uwzględnienie ostatnich trzech czynników stanowi uzupełnienie Koncepcji według ICF (International Classification of Functioning Disability and Health) – która jest międzynarodowym sposobem porozumiewania się specjalistów różnych dziedzin.

ICF jest Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Zależności pomiędzy składowymi Klasyfikacji najlepiej ukazuje poniższy schemat

jolczyk
Struktury to części anatomiczne ciała ludzkiego, takie jak narządy, kończyny i ich składowe. Funkcje są procesami fizjologicznymi poszczególnych układów ciała ludzkiego (z wyłączeniem funkcji psychicznych).

Aktywność to wykonanie przez daną osobę zadania lub podjęcie działania.

Uczestniczenie to angażowanie się danej osoby w określone sytuacje życiowe.

Obszarami opisywanym jako aktywności i uczestniczenie są: nauka (czytania, pisania) i wykorzystywane wiedzy, wykorzystywanie zmysłów jak słuchanie, obserwowanie, dotykanie, ogólne zadania i obowiązki (zadania proste i skomplikowane oraz czynności rutynowe), komunikacja, poruszanie się, życie rodzinne/domowe, wzajemne relacje i związki międzyludzkie, główne obszary życia jak edukacja, praca i zatrudnienie oraz ekonomia, a także życie społeczne i obywatelskie czy rekreacja i spędzanie czasu wolnego.

Czynniki środowiskowe obejmują między innymi takie działy jak produkty i technologie, środowisko naturalne i modyfikacje przez człowieka, wsparcie i relacje międzyludzkie, przekonania i postawy oraz usługi, systemy i regulacje prawne.

Czynniki osobowe to takie zmienne jak wiek, płeć czy charakter.

Podstawy Koncepcji NDT-Bobath pozostają niezmienne i są postrzegane zgodnie z aktualną wiedzą neurofizjologiczną oraz zaadaptowane do powyższej struktury ICF, a należą do nich: wnikliwa analiza problemów dziecka/pacjenta, opracowanie planu usprawniania i zastosowanie odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji, które pozwolą wyzwolić możliwe do wykonania, użyteczne i niezbędne w codziennym życiu ruchy.

Współczesne podejście do dziecka/pacjenta stosowane w Koncepcji NDT-Bobath jest nazywane modelem biopsychosocjalnym, zatem uwzględniającym wszystkie czynniki wywołujące niesprawność i wpływające nie tylko na funkcjonowanie jednostki, ale i możliwości jej uczestnictwa w życiu społecznym obecnie i w przyszłości. Stąd też z całego schematu ICF najbliższe są jej pojęcia aktywności oraz uczestniczenia, ponieważ celem stosowania Koncepcji jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju i uzyskaniu możliwie największej niezależności w życiu poprzez wykorzystanie wszystkich możliwości i zdolności dziecka na tyle, na ile jest to możliwe przy istniejącym uszkodzeniu układu nerwowego.

Joanna Olczyk

Joanna Olczyk

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna,...
Czytaj więcej

Skontaktuj się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rating*