OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA  SPOŁECZNA „MAM CZAS”

1-7 Maja

 

KONKURS KREATYWNY

„Mam czas i spędzam go aktywnie!”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest: Pegaz.la Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni KRS nr 0000474818 wydawca portalu Klub Rodzica
 2. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1.05.2017 do 07.05.2017­­­
 3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej wykonanych Zadań konkursowych.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

1.

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, szkolnym, a także do młodzieży.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci – członkowie rodzin osób organizujących konkurs.
 3. Zadanie konkursowe polega na:
 4. Przygotowaniu pracy plastycznej pt. „Mam czas i spędzam go aktywnie!”

Pracę plastyczną dziecko wykonuje dowolną techniką, samodzielnie.
Następnie przy pomocy rodziców gotową pracę należy sfotografować.

 

Lub

 1. b) wykonaniu filmiku lub animacji opowiadających o sposobach spędzania czasu z rodziną/przyjaciółmi. Czas trwania filmu/animacji max. 3 min.

4) Wyboru zadania konkursowego dokonuje uczestnik

 

2.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
* przedszkola

­­­* klasy I-III

*klasy IV-VI

*młodzież do lat 18

 

3.

Konkurs będzie prowadzony w serwisie społecznościowym Facebook (FB) na profilu FB Klub Rodzica (https://www.facebook.com/KlubRodzicaPegaz). Aby wziąć udział w konkursie należy przy pomocy rodziców (z profilu rodziców lub dziecka jeśli posiada swój profil)

 1. polubić Fanpage Klubu Rodzica,
 2. dołączyć zdjęcie pracy plastycznej/film/animację na FB Klubu Rodzica z opisem pracy oraz dopiskiem „Popieram Kampanię Mam Czas”, a następnie
 3. udostępnić powstały wpis wraz ze zdjęciem pracy/animacją/filmem

 

4.

Prace powinny być wykonane samodzielnie przez autora.

5.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na śwykorzystanie wizerunku dziecka w celu promocji ogólnopolskiej kampanii „Mam Czas”.

6.

Praca powinna być opisana:

– imię, nazwisko oraz wiek autora

7.

Prace powinny zostać opublikowane na fanpage’ u Klubu Rodzica (https://web.facebook.com/KlubRodzicaPegaz) w dniach 1-7 maja 2018 roku.

8.

Dla laureatów w poszczególnych kategoriach organizator przewidział atrakcyjne nagrody.

9.

 1. Zabawa nie jest administrowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook
 2. Spośród wszystkich udostępnionych na FB Klub Rodzica zdjęć prac plastycznych/filmów/animacji, JURY konkursowe w składzie Marta Umińska,
  Agata Chilewska wybierze zwycięzców z podziałem na kategorie:
  *przedszkola, *klasy I-II, *klasy IV-VI, *młodzież do lat 18.
 3. Nagrody będą wysłane pocztą pod wskazany adres.
 4. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych (np. adres do wysyłki)
 5. Nagrody nie można zamieniać na ekwiwalent pieniężny.
 6. Komunikacja ze zwycięzcą będzie następowała za pośrednictwem poczty e-mail.

 

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 3. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 4. d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  2. korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2017 do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej http://www.klubrodzica.com/regulamin-konkursu-czas/